جستجو
Close this search box.
logo

بررسی اینترنت اشیا در صنعت (IIoT)

اینترنت اشیای صنعتی

اتصال دستگاه های ریز و درشت به همدیگر -در یک حوزه و برای یک هدف خاص-با کمک مفهومی به نام اینترنت اشیای صنعتی -IIoT یکی از تکنولوژی های به نسبت نوپا و فراگیر است. اینترنت اشیا در صنعت مفهومی صنعتی نیست و به دلیل مرزهای استفاده از آن معروف شده است.